top of page

privacybeleid

Het privacybeleid van WhiteWert is erop gericht om te voldoen aan de wetten van een zo groot mogelijk aantal landen waarin de website van WhiteWert beschikbaar is.

Dit beleid op het gebied van de verwerking van persoonlijke gegevens en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie (hierna - het beleid) is van toepassing op alle informatie die op de website op internet wordt geplaatst op het adres: www.whitewert.com (hierna - de site), die bezoekers en andere gebruikers van de site kunnen ontvangen over de gebruiker tijdens het gebruik van de site, zijn diensten, programma's en producten.
Het gebruik van de diensten van de site betekent de onvoorwaardelijke toestemming van de gebruiker voor dit beleid en de voorwaarden voor het verwerken van zijn persoonlijke informatie die daarin gespecificeerd is; in geval van onenigheid met deze voorwaarden, moet de gebruiker afzien van het gebruik van de diensten van de site vermeld in clausule 1.4. "Overeenkomst over het gebruik van sitemateriaal."

1. Algemene bepalingen
1.1. In het kader van dit beleid betekent de persoonlijke informatie van de gebruiker:
1.1.1. Persoonlijke informatie die de Gebruiker over zichzelf verstrekt bij het registreren (aanmaken van een account) of tijdens het gebruik van de diensten van de Site, inclusief de persoonlijke gegevens van de Gebruiker. Informatie die nodig is voor het verlenen van diensten wordt op een speciale manier gemarkeerd. Andere informatie wordt naar eigen goeddunken door de Gebruiker verstrekt.
1.1.2. In het algemeen controleert de sitebeheerder de juistheid van de persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt niet en oefent geen controle uit over hun rechtsbevoegdheid. Het sitebeheer gaat er echter van uit dat de gebruiker betrouwbare en voldoende persoonlijke informatie verstrekt over de kwesties die in het registratieformulier worden voorgesteld en houdt deze informatie up-to-date. Het risico van het verstrekken van valse informatie wordt gedragen door de gebruiker die deze heeft verstrekt.
1.1.3. Gegevens die automatisch worden verzonden naar de diensten van de site tijdens het gebruik ervan met behulp van de software die op het apparaat van de gebruiker is geïnstalleerd, inclusief het IP-adres, cookiegegevens, informatie over de browser van de gebruiker (of ander programma waarmee toegang tot de diensten wordt verkregen), technische kenmerken van de hardware en software die door de gebruiker worden gebruikt, de datum en tijd van toegang tot de diensten, de adressen van de opgevraagde pagina's en andere soortgelijke informatie.
1.1.4. Overige informatie over de gebruiker, waarvan de verwerking is voorzien door de overeenkomst over het gebruik van de site.
1.1.5. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de site www.whitewert.com. De website www.whitewert.com heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor websites van derden waarnaar de Gebruiker de links op de Website www.whitewert.com kan volgen.

2. Doeleinden voor het verwerken van persoonlijke informatie van gebruikers
2.1. De site verzamelt en bewaart alleen die persoonlijke informatie die nodig is voor de levering van diensten of de uitvoering van overeenkomsten en contracten met de gebruiker, behalve in gevallen waarin de wetgeving voorziet in de verplichte opslag van persoonlijke informatie gedurende een wettelijk bepaalde periode.
2.2. De site verwerkt de persoonlijke gegevens van de gebruiker voor de volgende doeleinden:
2.2.1. Identificatie van de gebruiker die op de site is geregistreerd voor gebruik door alle beschikbare diensten van de site, programma's en producten.
2.2.2. De gebruiker toegang geven tot de gepersonaliseerde bronnen van de site.
2.2.3. Feedback met de gebruiker vastleggen, inclusief het verzenden van kennisgevingen, verzoeken met betrekking tot het gebruik van de site, de levering van diensten, het verwerken van verzoeken en toepassingen van de gebruiker.
2.2.4. Verbetering van de kwaliteit van de site, bruikbaarheid, ontwikkeling van nieuwe diensten en diensten.
2.2.5. Implementatie van reclameactiviteiten.
2.2.6. Het uitvoeren van statistische en andere onderzoeken op basis van geanonimiseerde gegevens.

3. Voorwaarden voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker en de overdracht ervan aan derden
3.1. De site slaat persoonlijke informatie van gebruikers op in overeenstemming met de interne voorschriften van specifieke diensten.
3.2. Met betrekking tot de persoonlijke informatie van de gebruiker wordt de vertrouwelijkheid ervan gehandhaafd, behalve in gevallen waarin de gebruiker vrijwillig informatie over hemzelf verstrekt voor algemene toegang tot een onbeperkt aantal personen.
3.3. De site heeft het recht om de persoonlijke gegevens van de gebruiker over te dragen aan derden in de volgende gevallen:
3.3.1. De gebruiker heeft ingestemd met dergelijke acties.
3.3.2. De overdracht is noodzakelijk voor de Gebruiker om een bepaalde dienst te kunnen gebruiken of om een bepaalde overeenkomst of contract met de Gebruiker na te komen.
3.3.4. De overdracht wordt geregeld door Russisch of ander toepasselijk recht in het kader van de wettelijk vastgestelde procedure.
3.3.5. In het geval van de verkoop van de Site, aanvaardt de verkrijger alle verplichtingen om te voldoen aan de voorwaarden van dit beleid met betrekking tot de persoonlijke informatie die hij ontvangt. 3.3.6. Om de mogelijkheid te waarborgen om de rechten en legitieme belangen van de sitebeheerder of derden te beschermen in gevallen waarin de gebruiker de gebruiksvoorwaarden van de site schendt.
3.4. De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker wordt zonder tijdsbeperking op enige legale manier uitgevoerd, inclusief in informatiesystemen voor persoonlijke gegevens met behulp van automatiseringstools of zonder dergelijke tools te gebruiken. De verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers wordt uitgevoerd in overeenstemming met de federale wet van 27 juli 2006 nr. 152-FZ "betreffende persoonlijke gegevens".
3.5. In geval van verlies of openbaarmaking van persoonlijke gegevens, informeert de sitebeheerder de gebruiker over het verlies of openbaarmaking van persoonlijke gegevens.
3.6. Het sitebeheer neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de persoonlijke informatie van de gebruiker te beschermen tegen onbevoegde of onbedoelde toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, distributie en tegen andere illegale handelingen van derden.
3.7. Het sitebeheer neemt samen met de gebruiker alle nodige maatregelen om verlies of andere negatieve gevolgen veroorzaakt door het verlies of de openbaarmaking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te voorkomen.

4. Verplichtingen van partijen
4.1. De gebruiker is verplicht:
4.1.1. Geef informatie over persoonlijke gegevens die nodig zijn om de diensten van de site te gebruiken die worden vermeld in clausule 1.4. "Overeenkomst over het gebruik van sitemateriaal."
4.1.2. Bijwerken, aanvullen, verwijderen van de verstrekte informatie over persoonsgegevens of een deel daarvan bij wijziging van deze informatie.
4.2. De sitebeheerder is verplicht:
4.2.1. Gebruik de ontvangen informatie uitsluitend voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in dit privacybeleid.
4.2.2. Zorg ervoor dat vertrouwelijke informatie geheim wordt gehouden, niet openbaar wordt gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, en ook om de overgedragen persoonlijke gegevens van de gebruiker niet te verkopen, uit te wisselen, te publiceren of op een andere mogelijke manier openbaar te maken, behalve zoals bepaald in dit privacybeleid.
4.2.3. Neem voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen in overeenstemming met de procedure die gewoonlijk wordt gebruikt om dit soort informatie te beschermen bij bestaande zakelijke transacties.
4.2.4. Blokkeer persoonlijke gegevens met betrekking tot de relevante Gebruiker vanaf het moment van contact of verzoek van de Gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger of de bevoegde instantie voor de bescherming van de rechten van subjecten van persoonlijke gegevens voor de periode van verificatie in geval van het onthullen van onjuiste persoonlijke gegevens of illegale acties.

5. Verantwoordelijkheid van de partijen
5.1. De sitebeheerder, die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is aansprakelijk voor verliezen die de gebruiker lijdt in verband met het onrechtmatig gebruik van persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de wetgeving van de Russische Federatie.
5.2. In geval van verlies of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, is de sitebeheerder niet verantwoordelijk als deze vertrouwelijke informatie:
5.2.1. Werd openbaar domein voordat het verloren ging of openbaar werd gemaakt.
5.2.2. Werd ontvangen van een derde partij totdat het werd ontvangen door de sitebeheerder.
5.2.3. Werd openbaar gemaakt met toestemming van de gebruiker.
5.3. De huidige wetgeving van de Russische Federatie is van toepassing op dit privacybeleid en de relatie tussen de gebruiker en de sitebeheerder.

6. Aanvullende voorwaarden
6.1. De sitebeheerder heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid zonder toestemming van de gebruiker.
6.2. Het nieuwe privacybeleid treedt in werking vanaf het moment dat het op de site wordt geplaatst, tenzij anders bepaald door de nieuwe editie van het privacybeleid.
6.3. Alle suggesties of vragen over dit privacybeleid moeten worden gemeld aan de sitebeheerder op inter@echo.msk.ru.
6.4. Het huidige privacybeleid is geplaatst op de pagina op: https://www.whitewert.com/politika-konfidencialnosti
6.5. Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van de gebruikersovereenkomst die op de pagina is geplaatst op: https://www.whitewert.com/polzovatelskoe-soglashenie

bottom of page